Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling är ett liberalkonservativt nytt parti på högersidan i den svenska politiken. Partiet bildades strax efter valet 2014. I valet 2018 fick Medborgerlig Samling 0,2% av rösterna.
Medborgerlig Samling

Partimedlemmar utöver det vanliga

Debattören Alexander Bard gick med i partiet i mars 2018. I valet 2018 fick författaren och opinionsbildaren Katerina Janouch en plats på partiets riksdagslista som oberoende kandidat.

Partiets Bostadspolitik

Reformation av plan- och bygglagen

Nybyggnationen av bostadsfastigheter har under det senaste årtiondet varit otillräcklig, bland annat till följd av höga byggkostnader och långa väntetider för erhållande av bygglov.

Avveckla hyresregleringen

Under lång tid har efterfrågan på bostäder överstigit utbudet – framför allt i storstadsområden – vilket har lett till stigande priser på eget ägt boende och extremt långa hyresköer. För att justera denna obalans vill partiet öka utbudet, dels genom ökad nybyggnation dels genom att öka rotationen på befintliga bostäder. Vi vill även göra en översyn av såväl skattepolitik som bostadsmarknads regleringar som hotar att snedvrida marknadens normala läge.

Hållbar traditionell stadsbyggnad

Svenska städer följer idag mallen för den modernistiska staden med sin strikt planerade uppdelning i bostadsområden, affärskvarter och köpcentra.
Staden bör i första hand vara en god miljö för folk att bo och vistas i. Traditionell stadsplanering är liberal laissez-faire runt självorganiserande principer: stadsplaneraren skapar möjligheter och affärer dyker upp där det finns kunder, hus byggs där folk vill bo, gator och vandringsstråk planeras efter de som ska leva och verka där. Den goda miljön växer därmed naturligt fram efterhand.

Medborgerlig Samling vill därför säkerställa återgången till traditionell stadsplanering med blandstad, hänsyn och anpassning som honnörsord.

Demokrati behöver värnas

Ledarskap och personligt ansvar

Det personliga ledarskapet, ansvarstagandet och ansvarsutkrävandet är helt avgörande för ett gott och bra styre. Vi värnar yttrandefriheten och är en folkrörelse som sätter de politiska och byråkratiska makteliten under ständig kontroll. Spelreglerna bör ändras så att demokratin kan åter fungera så som det varit tänkt. Personligt ansvar och ledarskap saknas för Sverige styrs i dag u.p.a. – utan personligt ansvar.

Minska antalet riksdagsledamöter

Antalet riksdagsledamöter bör minskas och valkretsarna bli fler, så att närmare band uppstår mellan väljare och folkvalda. I kommunerna skulle direktval av borgmästare kunna tydliggöra makt- och ansvarsförhållandena.

Inom förvaltningen bör ett riktigt tjänstemannaansvar införas, med tydligare ansvar för cheferna. Varje enskild tjänsteman ska ha ett ansvar, men brister det i möjligheten att utföra myndighetsutövningen på ett riktigt sätt ska rapportering ske uppåt till chefsnivå.

Tillbaka till kärnverksamheten

Efter många årtionden av ideologisk påverkan har stora delar av den offentliga sektorn kommit att främja identitetspolitik och synen att människor är svaga offer. Stora summor läggs på att sprida dessa synsätt, liksom på allmän PR. Medborgerlig Samling vill snabbt ändra på detta och dra in alla anslag till sådant som inte hör till det offentligas kärnverksamhet. Det pågår nämligen ett tilltagande förfall inom de grundläggande uppgifterna som vi betalar skatt för att finansiera.

God granskning och revision är A och O. Kommunrevisionen ska naturligtvis bli helt fristående från den kommun som granskas, och riksdagen ska få en tydligare roll som granskare av statsapparaten.

Stäng bidragskranarna

I Sverige går åtskilliga miljarder skattekronor varje år till det så kallade civilsamhället, det vill säga till föreningslivet. Många organisationer är helt beroende av stat och kommun. Däribland finns de politiska partierna, vilka beviljar sig själva stora partistöd. Staten använder sig dessutom av bidragsgivningen för att genom villkorade stöd styra vad föreningslivet ska göra. Den destruktiva identitetspolitiken och politiska vänsterperspektiv är ordentligt företrädda här.

Medborgerlig Samling vill avskaffa stora delar av denna bidragsgivning samt skattemässigt gynna bidrag från privatpersoner och företag till civilsamhället. Demokratin ska återvinnas och byggas underifrån!

https://sv.medborgerligsamling.wiki